Vrienden van het Zoerselbos
De vzw. "De Vrienden van het Zoerselbos" heeft als doel het beschermen van het leefmilieu, de natuur en het culturele erfgoed in het
beschermde Zoerselbos, dat gelegen is in de gemeenten Zoersel en Zandhoven.
Je bent al lid vanaf 10 Euro per jaar

Alle leden ontvangen het mededelingenblad en blijven zo op de hoogte van het reilen en zeilen in het Zoerselbos.
Onze vereniging telt ondertussen ongeveer 350 leden!

Lidgelden kunnen ook overgemaakt  worden op rekening
BE40 0010 9816 2763 van de ‘Vrienden van het Zoerselbos’
met vermelding van:  Lidgeld Zoerselbos + naam en adres.
Ontstaan van de vereniging

De vereniging werd door een aantal enthousiastelingen op 16 juni 1972 gesticht.
De eerste taak van de vereniging was de redding van het toen erg bedreigde Zoerselbos.

Concreet hielden deze bedreigingen een erg grootschalige verkaveling en de inrichting van een grote recreatieruimte, à la Lilse bergen, in.
Ook overvloedige betreding, al dan niet door gemotoriseerd verkeer, vormden een niet te onderschatten dreiging.
Er werd daarom gestreefd naar de bescherming van het toen nog 400 hectaren grote Zoerselbos.
Na een lange, en soms harde, strijd werd dit doel bereikt, met als kroon op het werk de definitieve bescherming als landschap in 1985.
Van in het begin werd ook veel aandacht besteed aan het sensibiliseren van de bevolking.

Dit gebeurde onder andere door het organiseren van geleide natuurwandelingen en door het organiseren van educatieve wandelingen voor lagere scholen.

Toen de bescherming rond was, werd de realisatie van een bezoekerscentrum de volgende doelstelling.

Dit resulteerde in de opening van een Kempische boerenbloementuin achter het bezoekerscentrum in 1993.

Op 8 mei 1999 opende het eigenlijke bezoekerscentrum zijn deuren.
Dit vormt heden ten dage nog steeds het pronkstuk van de vereniging.
Het Zoerselbos was tot 1991 volledig in privé-bezit.
Natuurpunt kocht dat jaar een eerste terrein van ongeveer 2 hectaren aan.
Ook de gemeente Zoersel investeerde kort daarop in 10 hectaren van het natuurgebied.

Daarna begon de Vlaamse gemeenschap met stelselmatig verwerving van terreinen verspreid in het bos.
De bescherming van het natuurgebied werd in de loop der jaren nog aanzienlijk versterkt en uitgebreid.

Op 16 mei 1996 werd het Vlaams Natuurreservaat Zoerselbos opgericht.

In uitvoering van de Habitatrichtlijn van de Europese Unie werd het uitgebreide Zoerselbos in 1999 voorgesteld als Habitatrichtlijngebied.
In de eerste fase van het Vlaams Ecologisch Netwerk werd ongeveer het hele bos opgenomen.

In het kader van het decreet over de erfgoedlandschappen kreeg een gebied, dat bijna zo groot is als het historische landschap dat vroeger toebehoorde aan de Sint Bernardsabdij van Hemiksem, het statuut van erfgoedlandschap .
Werking

De werking van de vereniging steunt volledig op vrijwilligers.

De eerste taak van de vereniging is het verder beschermen en uitbouwen van het Vlaams Natuurreservaat Zoerselbos.

Dit gebeurt door een actieve inbreng in de verschillende planningsprocessen die op stapel staan.

Het gaat hier over het Beheersplan van het Vlaams natuurreservaat Zoerselbos, het

Natuurinrichtingsproject Zoerselbos en gewestelijke ruimtelijke planprocessen.

Een andere belangrijke taak is milieu- en natuureducatie. Een twintigtal gediplomeerde natuurgidsen neemt deze taak op zich, ze organiseren vooral geleide excursies.
Tevens zorgen zij voor de bijscholing van de natuurgidsen en de begeleiding van kandidaat natuurgidsen.
In het kader van deze gidsengroep is er een werkgroep die zich bezig houdt met educatieve activiteiten voor schoolkinderen.

Het Bezoekerscentrum en de  Kempische Boerenbloementuin worden eveneens door vrijwilligers open gehouden.

Tevens is er in het bezoekerscentrum een Groene Winkel.
Tenslotte staan een aantal vrijwilligers in voor het beheer van het erkende Natuurreservaat 'Het Heiblok'.

Om dit alles te bekostigen organiseert de vereniging jaarlijks twee openluchtfeesten in de boomgaard van het Bezoekerscentrum.
Wil je meer te weten komen over onze vereniging, of wil je er lid van worden, neem dan contact met ons op.
Je kan natuurlijk ook eens langskomen in het bezoekerscentrum.
Rhea Denissen, voorzitter van de Vrienden van het Zoerselbos
vzw Vrienden van het Zoerselbos

Raad van bestuur

Rhea Denissen,voorzitter
Will De Clippeleir, ondervoorzitter
Leo Peeters, secretaris
Eddy Bruggemans, penningmeester